dijous, 10 de novembre de 2011

Mestres: abans, HABILITACIONS; ara, ESPECIALITATS

El Ministeri d'Educació publica el Reial decret que estableix les especialitats del cos de Mestres
Canvis importants:

  • Disposició adicional quarta. Docència en altres ensenyances.
    1. El personal funcionari del Cos de Mestres podrà impartir docència excepcionalment en els mòduls formatius de caràcter general dels programes de qualificació professional inicial en les condicions que es determinen.
    2. El personal funcionari del Cos de Mestres de les especialitats de «Pedagogia Terapèutica» i «Audició i Llenguatge», podrà desempenyar funcions d'atenció a la diversitat en Educació Secundària.
  • Les administracions educatives han de regular els requisits de formació afegits que s'han d'exigir al personal funcionari del cos de mestres per impartir en una llengua estrangera, una àrea diferent de la d'aquesta llengua, en centres els projectes educatius dels quals comporten un règim d'ensenyament plurilingüe. Aquests requisits, a partir del curs acadèmic 2013/2014, acreditaran, almenys, competències d'un nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, en la llengua estrangera corresponent.
A casa nostra, ara li correspon a la Conselleria d'Educació desenvolupar i aplicar aquest Reial Decret.

La Muixeranga